Η επωνυμία μας

ΑΧΜΕΤ ΧΑΛΗΛ ΡΙΔΒΑΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΤΕΧΝΟΧΟΝΔΡΙΚΗ
Χονδρικό & Λιανικό Εμπόριο Η/Υ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Η διεύθυνσή μας 
Διεύθυνση: Λεωφόρος Ηρώων 39-41 - Τ.Κ. 69132 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Α.Φ.Μ.:144258964 
ΔΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 151623111000
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2531 200 750

*Τηρείται σειρά προτεραιότητας στις online παραγγελίες. Μετά την εξάντληση των αποθεμάτων οι υπόλοιπες παραγγελίες θεωρούνται άκυρες και ενημερώνονται μέσω mail.


ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η εταιρία ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΕΧΝΟΧΟΝΔΡΙΚΗ έχει δημιουργηθεί με σκοπό την πώληση Κινητών & Tablet,Η/Υ, Laptop, Αξεσουάρ κινητών, Περιφερειακών, Λευκές Συσκευές,Λέβητες κ.α. Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις διέπουν στο σύνολό τους την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας υποχρεούμενου κάθε χρήστη/ επισκέπτη/ πελάτη – αναλόγως αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνο του ηλεκτρονικού πωλητηρίου ή προβαίνει σε παραγγελία και αγορά προϊόντων – να αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα έχοντας λάβει πλήρη γνώση αυτών και να συναινεί πλήρως στο περιεχόμενό τους. Τεκμαίρεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή και παροχή συναίνεσης ως προς όλους ανεξαιρέτως τους όρους και με την πολιτική προστασίας και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, με μόνη την παραμονή του χρήστη/ επισκέπτη/ πελάτη στην παρούσα ιστοσελίδα, άλλως οφείλει με δική του ευθύνη να απόσχει από την επίσκεψη, την χρήση της ιστοσελίδας καθώς και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού πωλητηρίου. Το ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΕΧΝΟΧΟΝΔΡΙΚΗ , επιφυλάσσεται του δικαιώματός του όπως τροποποιήσει ή αναθεωρήσει ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών του ηλεκτρονικού πωλητηρίου, όποτε το κρίνει αναγκαίο αναλαμβάνοντας την υποχρέωση παροχής της σχετικής ενημέρωσης προς κάθε τρίτο μέσω σχετικών καταχωρήσεων στην παρούσα ιστοσελίδα. Για οποιοδήποτε ζήτημα λειτουργίας του ηλεκτρονικού πωλητηρίου ή της εξ αποστάσεως και εκτός εμπορικού καταστήματος, πώλησης, που τυχόν δεν έχει υπάρξει ειδική πρόβλεψη με τους παρόντες όρους. τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του ν. 2251/1994 όπως ισχύουν και του ΠΔ 131/2003 και της ΥΑ Ζ1/891/13.6.2013.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού πωλητηρίου συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κλπ ανήκουν στην πνευματική ιδιοκτησία του ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΕΧΝΟΧΟΝΔΡΙΚΗ ο οποίος είναι ο μόνος αποκλειστικά δικαιούχος παραχώρησης της χρήσης κάποιων ή κάποιου εξ αυτών προς τρίτους προς περαιτέρω εκμετάλλευση, διαφήμιση, εμπορία κλπ και μόνον υπό την ρητή και γραπτή συναίνεσή του. Κατ εξαίρεση, ορισμένα εκ των πωλούμενων προϊόντων, δύναται να ανήκουν στην πνευματική ιδιοκτησία τρίτων φέροντος του ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΕΧΝΟΧΟΝΔΡΙΚΗ πάσης απαιτούμενης άδειας χρήσης για τις δικές του αποκλειστικά ανάγκες σχετικώς με την λειτουργία του ηλεκτρονικού πωλητηρίου. Απαγορεύεται ρητώς οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού πωλητηρίου δίχως την ρητή συναίνεση του ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΕΧΝΟΧΟΝΔΡΙΚΗ καθώς και η παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού σχετικά με τον πραγματικό Πωλητή του περιεχομένου του ηλεκτρονικού πωλητηρίου. Ομοίως, απαγορεύεται η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή η καθοποιονδήποτε άλλον τρόπο χρήση του περιεχομένου του ηλεκτρονικού πωλητηρίου για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς χωρίς την ως άνω συγκατάθεση του ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΕΧΝΟΧΟΝΔΡΙΚΗ. Ο χρήστης/ επισκέπτης/ πελάτης που κάνει χρήση του ηλεκτρονικού πωλητηρίου φέρει μόνον δικαίωμα αποκλειστικό, προσωπικό και αμεταβίβαστο που έγκειται στην πρόσβαση και χρήση της παρούσας ιστοσελίδας και του περιεχομένου της, σύμφωνα με τον σκοπό αυτής μη επιτρεπόμενης της αναπαραγωγής της ή περαιτέρω παρουσίασης δημοσίως δίχως να γίνεται σαφής αναφορά στο όνομα και στα στοιχεία ως άνω, του ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΕΧΝΟΧΟΝΔΡΙΚΗ και μόνον με σκοπό την προώθηση της δραστηριότητας του ιδίου του ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΕΧΝΟΧΟΝΔΡΙΚΗ.

ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
To ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΕΧΝΟΧΟΝΔΡΙΚΗ δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την πληρότητα και την αλήθεια των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό πωλητήριο σε ό,τι αφορά την ταυτότητα του ιδίου, των πωλούμενων προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και του συνόλου των συναλλαγών του ηλεκτρονικού πωλητηρίου. Τηρουμένων των αρχών της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, To ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΕΧΝΟΧΟΝΔΡΙΚΗ δεν δεσμεύεται και δεν υπέχει ευθύνη από καταχωρήσεις δεδομένων που έλαβαν χώρα εκ παραδρομής και εκ προδήλου σφάλματος και υποχρεούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών άμεσα, οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους. To ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΕΧΝΟΧΟΝΔΡΙΚΗ, δεν ευθύνεται και δεν υποχρεούται σε αποζημίωση για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει λόγω ακύρωσης παραγγελίας ή από την μη εκτέλεση ή καθυστέρηση εκτέλεσής της, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται για την διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό πωλητήριο αλλά ενημερώνει σχετικώς τον ενδιαφερόμενο πελάτη, με βάση τα τηρούμενα στοιχεία διαθεσιμότητας που τηρεί στο σύστημά του και αναλαμβάνει την υποχρέωση άμεσης και έγκαιρης ενημέρωσης του πελάτη, σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων διαθεσιμότητας,  απαλλασσόμενος κατ αυτόν τον τρόπο από κάθε περαιτέρω ευθύνη. To ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΕΧΝΟΧΟΝΔΡΙΚΗ εγγυάται για την κατάσταση των πωλούμενων αντικειμένων ως ελεύθερα πραγματικών ελαττωμάτων και ανταποκρινόμενα πλήρως στις πληροφορίες, στο όνομα και στις απεικονίσεις που αυτά φέρουν στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού πωλητηρίου κατά το διάστημα που αυτά βρίσκονται στην κατοχή του.
Ο χρήστης/ επισκέπτης/ πελάτης συμφωνεί και αναλαμβάνει  την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού πωλητηρίου όπως ο νόμος ορίζει τηρώντας απαρέγκλιτα τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.  Ειδικώς και όλως ενδεικτικώς, υποχρεούται να μην χρησιμοποιεί το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού πωλητηρίου καθώς και ό, τι συνίσταται στην πνευματική, ως κατωτέρω, ιδιοκτησία του ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΕΧΝΟΧΟΝΔΡΙΚΗ για να δημοσιεύει ή να μεταδίδει με άλλους τρόπους, δημόσια ή ιδιωτικά, περιεχόμενο παράνομο εν γένει ή βλαπτικό εν γένει προς το ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΕΧΝΟΧΟΝΔΡΙΚΗ ή τρίτους όπως πχ παρενόχληση τρίτων, συλλογή προσωπικών δεδομένων, προσβολές τιμής και ανηλικότητας, αποστολή ιών κλπ.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Το t-shop.gr δεσμεύεται όσον αφορά στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας του. Το t-shop.gr έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες προσκομίζουν στην ιστοσελίδα του ή του παρέχουν με οποιοδήποτε άλλο μέσο (πχ. τηλεφωνικά). Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή. Βοηθούν επίσης στο να πιστοποιείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται σωστά. Η σύνδεσή σας σε αυτό είναι ασφαλής διότι χρησιμοποιεί τεχνολογία SSL (Secure Socket Layer). Η τεχνολογία SSL στηρίζεται σε ένα κωδικό κλειδί για κρυπτογράφηση των δεδομένων πριν αποσταλούν μέσω της (SSL) σύνδεσης. Ο έλεγχος ασφαλείας μεταξύ των δεδομένων και του Server γίνεται με βάση το μοναδικό κωδικό κλειδί διασφαλίζοντας στο ακέραιο την επικοινωνία. Οι φυλλομετρητές (browsers) Netscape Navigator, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari υποστηρίζουν το πρωτόκολλο SSL και προτείνεται η χρήση τους για την σύνδεση στην ιστοσελίδα του t-shop.gr.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Κατά την παροχή προσωπικών πληροφοριών εκάστου χρήστη/ επισκέπτη/ πελάτη ως ελάχιστα απαιτούνται για την παραγγελία προϊόντων του ηλεκτρονικού πωλητηρίου και για την επιτυχή ολοκλήρωση της πώλησης και παράδοσης αυτών, ισχύει η εξής πολιτική προστασίας των στοιχείων αυτών : Οι πληροφορίες δίδονται εκούσια και χρησιμοποιούνται μόνον για να υπάρχει άμεση και ουσιαστική επικοινωνία του ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΕΧΝΟΧΟΝΔΡΙΚΗ με τον ενδιαφερόμενο πελάτη, για την παροχή απαντήσεων στα ερωτήματα του τελευταίου, για την εξυπηρέτηση και εκτέλεση της παραγγελίας και για την μέτρηση του βαθμού επισκεψιμότητας, τον καθορισμό των απαιτήσεων των πελατών και την διευκόλυνση των συναλλαγών με το ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΕΧΝΟΧΟΝΔΡΙΚΗ, παραμένοντας αυστηρά στην κατοχή του τελευταίου απαγορευόμενης κάθε περαιτέρω και υπό οποιαδήποτε μορφή επεξεργασία αυτών ή παροχή αυτών σε τρίτους. Η ιστοσελίδα έχει σχεδιαστεί κατά τέτοιον τρόπο ώστε οι χρήστες/ επισκέπτες να μπορούν να επισκέπτονται αυτήν δίχως να απαιτείται η αποκάλυψη της ταυτότητάς τους εκτός αν το επιθυμούν. Ζητείται από αυτούς η παροχή των ελάχιστων απαιτούμενων προσωπικών στοιχείων τους μόνο στην περίπτωση που επιθυμούν να προβούν σε παραγγελία προϊόντων ή να εγγραφούν στην ιστοσελίδα ή να στείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στο ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΕΧΝΟΧΟΝΔΡΙΚΗ.


Οι πληροφορίες των πελατών που συλλέγονται είναι οι εξής : 

1) στοιχεία που ο πελάτης παρέχει κατά την εγγραφή του

2) στοιχεία που ο πελάτης παρέχει προκειμένου να εκτελεστεί η παραγγελία του

3) στοιχεία που ο πελάτης παρέχει κατά τη σύνδεσή του μέσω άλλης πλατφόρμας (εφαρμογές ios, android, Facebook, Google). Κατά την συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας παραγγελίας στην ιστοσελίδα θα  ζητηθεί το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο ταχυδρομικός κωδικός της περιοχής, η ηλεκτρονική διεύθυνση, το τηλέφωνο, στοιχεία πιστωτικής κάρτας, ο τρόπος πληρωμής της παραγγελίας. Συμπληρωματικά μπορεί να ζητηθούν και πιο συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως στοιχεία αποστολής – παράδοσης μιας παραγγελίας, στοιχεία τιμολόγησης κλπ.
To ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΕΧΝΟΧΟΝΔΡΙΚΗ κάνει χρήση των πληροφοριών που παρέχονται κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής αποστολής της φόρμας, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί με τον πελάτη σχετικά με (1) την παράδοση της παραγγελίας, (2) για επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του πελάτη σε κάθε αναγκαία περίπτωση, (3) για νέα ή εναλλακτικά προϊόντα που προσφέρονται, (4) ειδικές προσφορές. Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε αν θέλετε ή όχι να λαμβάνετε τέτοιου είδους επικοινωνίες. Κάθε διεκπεραίωση παραγγελίας απαιτεί την συλλογή προσωπικών στοιχείων, για παράδοση ή κράτηση μιας παραγγελίας. Επίσης η χρήση πιστωτικής κάρτας, για την χρέωση της οποίας χρειάζονται δικαιολογητικά ταυτοποίησης στοιχείων νόμιμου κατόχου την πρώτη και μόνο φορά διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση. Οποιοδήποτε δικαιολογητικό και έγγραφο πιστοποιεί και δηλώνει την ταυτότητα του πελάτη παραμένει αυστηρά απόρρητο και ελέγχεται μόνο από το αρμόδιο υπεύθυνο τμήμα. Η προσκόμιση των προσωπικών δεδομένων, σημαίνει ότι ο πελάτης συναινεί τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από τo ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΕΧΝΟΧΟΝΔΡΙΚΗ για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω. Σε καμία άλλη περίπτωση δεν μπορεί να λάβει χώρα περαιτέρω επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων με άλλους εκτός και αν αυτό απαιτηθεί μέσω της νομίμου οδού.  Επιτρέπεται στους χρήστες του να διορθώνουν, αλλάζουν, συμπληρώνουν ή να διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες που έχουν προσκομιστεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Για την επιβεβαίωση της ιδιότητας του υποκείμενου και του δικαιώματος έκπτωσης του αγοραστή, δηλαδή ότι είναι ενταγμένος στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, ο πωλητής έχει υποχρέωση να ζητά από τον αγοραστή ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΦΟΡΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ. ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΕ ΦΠΑ.
Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 39α του Κώδικα Φ.Π.Α., τα φορολογικά στοιχεία δεν επιβαρύνονται με Φ.Π.Α., εάν ισχύουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Αγαθά που παραδίδονται μεμονωμένα ή ως ενιαίο σύνολο, τα οποία κατατάσσονται στους κατωτέρω κωδικούς του Κοινού Δασμολογίου της Ε.Ε. (Συνδυασμένη Ονοματολογία - Σ.Ο., καν. 2658/87 του Συμβουλίου, όπως ισχύει για το 2017 με τον εκτελεστικό κανονισμό 1821/2016/6.10.2016):
- Κινητά τηλέφωνα: «85171200».
- Κονσόλες για παιχνίδια: «95045000».
- Ταμπλέτες ηλεκτρονικών υπολογιστών και φορητοί υπολογιστές: «84713000».

β) Ο αντισυμβαλλόμενος είναι υποκείμενος στο φόρο με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών του.
γ) Παραδόσεις αγαθών που έχουν τόπο φορολογίας το εσωτερικό της Χώρας και δεν απαλλάσσονται ή δεν επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. βάσει λοιπών διατάξεων του Κώδικα Φ.Π.Α..
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζονται είναι τα παρακάτω:

1) Έντυπο Προσωποποιημένης Πληροφόρησης με τα Στοιχεία Μητρώου Επιχείρησης από το λογαριασμό της εταιρείας σας στο Taxisnet (σε αρχείο pdf) όπου θα αναγράφεται σαν ημερομηνία εκτύπωσης η ημέρα καταχώρησης παραγγελίας
2) Αντίγραφο της ταυτότητας του Επιχειρηματία σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης ή του Νόμιμου Εκπροσώπου της εταιρείας σε περίπτωση νομικού προσώπου (σε αρχείο pdf).
3) Καταστατικό/ΦΕΚ και τα Στοιχεία Μητρώου Νομικού Προσώπου από το Taxisnet , όπου θα φαίνεται ο Νόμιμος Εκπρόσωπος της εταιρείας (αφορά νομικά πρόσωπα).
4) Εκτύπωση από το TAXISNET τους βεβαιωμένους λογαριασμούς της επιχείρησης (σε αρχείο pdf) με ημερομηνία εκτύπωσης η ημέρα καταχώρησης παραγγελίας.
 
Στην συνέχεια το λογιστήριο της εταιρείας μας πραγματοποιεί τους απαραίτητους ελέγχους για την ορθότητα και διασταύρωση των στοιχείων που μας έχουν σταλεί και ενημερώνεστε για το τελικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί.
Η παραπάνω διαδικασία πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ να πραγματοποιηθεί ΠΡΙΝ από τη συναλλαγή και τη διαδικασία τιμολόγησης και η παραγγελία να έχει πραγματοποιηθεί με τα στοιχεία της επιχείρησης.
Η πληρωμή των τιμολογίων βάσει ΠΟΛ.1150/2017,άρθρο 39Α θα πρέπει να γίνεται μόνο με Τραπεζική Κατάθεση ή Έμβασμα από Εταιρικό/Επαγγελματικό τραπεζικό λογαριασμό.
Η αποστολή του δέματος γίνεται μόνο στην έδρα της επιχείρησης και η παράδοση μόνο στον νόμιμο εκπρόσωπο .
Σε περίπτωση που η επιχείρησή σας δεν ανήκει σε κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, τότε ο ΦΠΑ 24% θα χρεωθεί κανονικά στο τιμολόγιο.
Τα προϊόντα τα οποία δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 39α (Ν.2859/2000) θα τιμολογούνται κανονικά με ΦΠΑ 24% σε όλες τις επιχειρήσεις.

Σε περίπτωση που:
· η πληρωμή δεν γίνει εντός 48 ωρών από την στιγμή που θα σας ενημερώσουμε
· τα παραπάνω έγγραφα δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις , η παραγγελία θα ακυρώνεται αυτόματα και θα πρέπει να προχωρήσετε σε νέα.
Σε περιπτώσεις που ο καταναλωτής έχει ολοκληρώσει τη συναλλαγή με απόδειξη λιανικής ΔΕΝ μπορούμε να δεχτούμε την ακύρωση της και την έκδοση τιμολογίου.

Τρόποι Αποστολής
Αποστολές γίνονται μόνο εντός Ελλάδος με Γενική Ταχυδρομική και Speedex  Courier 
Οι παραδόσεις γίνονται εργάσιμες ημέρες μεταξύ 9:00 π.μ. - 3:00 μ.μ. 
 
Η παραγγελία σας θα πρέπει να εκτελεσθεί σε 48 ώρες από τη στιγμή που ενημερωθήκατε για τη διαθεσιμότητα. Σε κάθε άλλη περίπτωση, θα πρέπει να προβούμε σε ακύρωση της παραγγελίας σας και να δρομολογηθεί εκ νέου παραγγελία.
Η συνεργαζόμενες εταιρείες ταχυμεταφορών διατηρούν τα δέματα αντικαταβολής μέχρι 3 εργάσιμες ημέρες. Από τη στιγμή που θα παρέλθει η ημερομηνία των 3 ημερών μετά την άφιξη και δεν θα εμφανιστεί ο παραλήπτης, τα δέματα επιστρέφονται χωρίς καμία προειδοποίηση.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ "ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ"
 Εάν η κατάσταση παραγγελίας του προϊόντος είναι "ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ", η παραγγελία σας θα αποσταλεί σε διάστημα 1-3 εργάσιμων ημερών. Εάν η παραγγελία σας είναι διαθέσιμη και καταχωρηθεί πριν από τις 14.30 θα αποστέλλεται ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ και θα παραδίδετε την επόμενη εργάσιμη.
 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ "ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ"
 Εάν η κατάσταση παραγγελίας του προϊόντος είναι "ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ", θα επικοινωνήσουμε μαζί σας προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τον χρόνο παράδοσης του προϊόντος. Ο χρόνος παράδοσης τέτοιων παραγγελιών ορίζεται κατά προσέγγιση έως 30 ημέρες ανάλογα με την διαθεσιμότητα των προμηθευτών μας.
 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ "ΠΑΡΑΔΟΣΗ 4-10ΗΜΕΡΕΣ"
 Εάν η κατάσταση παραγγελίας του προϊόντος είναι "ΠΑΡΑΔΟΣΗ 4-10 ΗΜΕΡΕΣ", η παραγγελία σας θα αποσταλεί σε διάστημα 4-10 ημερών. 
 
*(Λόγο του νέου Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), ο παραλήπτης του δέματος θα πρέπει να είναι ο ίδιος με αυτόν που αναγράφει η αποστολή ειδάλλως θα πρέπει να ενημερώνει ο πελάτης την εκάστοτε επιχείρηση (είτε τηλεφωνικά, είτε γραπτώς στις παρατηρήσεις της παραγγελίας) ότι ο παραλήπτης θα είναι άλλος πέραν του ιδίου, επιδεικνύοντας πάντα επίσημο έγγραφο ταυτοπροσωπίας.)

Η παραγγελία σας εφόσον έχει καταχωρηθεί στο σύστημα της t-shop.gr μέχρι τις 14:30 και υπό την προϋπόθεση πως το προϊόν είναι ετοιμοπαράδοτο, η παραγγελία σας παραδίδεται μέσα σε 1 – 3 εργάσιμες μέρες. 
Οι αποστολές πραγματοποιούνται καθημερινά, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών.

Χρεώσεις

Έξοδα αποστολής:

Αποστολή βάσει βάρους:
Χρέωση Αποστολής έως 2kgr : 3,00€
άνω των 2kgr : Για κάθε επιπλέον κιλό + 1,00€


Χρόνος Παράδοσης

 Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, η αποστολή πραγματοποιείται σε διάστημα 1 έως 3 εργάσιμων ημερών εφόσον το προϊόν είναι διαθέσιμο. Εάν η παραγγελία σας είναι διαθέσιμη και καταχωρηθεί πριν από τις 14.30 θα αποστέλλεται ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ και θα παραδίδεται την επόμενη εργάσιμη.
 
Για τις δυσπρόσιτες περιοχές ο χρόνος αυτός μπορεί να διαφέρει. Η ευθύνη παράδοσης σε αυτή τη περίπτωση βαραίνει την εταιρεία courier αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των 5 εργάσιμων ημερών από την ημέρα παράδοσης της παραγγελίας στην εταιρεία courier.

Αντικαταβολή

Εάν έχετε επιλέξει την πληρωμή με αντικαταβολή στην εταιρεία courier, υπάρχει έξτρα επιβάρυνση που ανέρχεται στο ποσό των 2.00€ και η οποία συνυπολογίζεται στο συνολικό κόστος της παραγγελίας.
Με την αποστολή λαμβάνετε ηλεκτρονικό μήνυμα με τον αριθμό αποστολής προκειμένου να παρακολουθείτε την εξέλιξη της παραγγελίας σας από την ιστοσελίδα της Γενική Ταχυδρομικής ή της Speedex Courier.

 Μπορείτε να πληρώσετε την παραγγελία σας με τους εξής τρόπους:

 1)  Τραπεζική Κατάθεση
Μπορείτε να καταθέσετε το ποσό, που αντιστοιχεί στην παραγγελία σας, στους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς της ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΕΧΝΟΧΟΝΔΡΙΚΗ είτε πηγαίνοντας στην τράπεζα, είτε μέσω Web Banking.
Τα εμπορεύματα θα αποστέλλονται εφόσον πρώτα έχει κατατεθεί το ανάλογο ποσό της παραγγελίας και επιβεβαιωθεί από τον αρμόδιο υπάλληλο του ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΕΧΝΟΧΟΝΔΡΙΚΗ.
ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΥΝ ΕΞ’ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

Προεξοφλήστε την παραγγελία σας σε ένα από τους ακόλουθους λογαριασμούς των Τραπεζών που συνεργαζόμαστε :
Τράπεζα Πειραιώς
Αριθμός Λογαριασμού:  61 9214 6202 801
IBAN: GR43 0171 1920 0061 9214 6202 801 
Δικαιούχος: ΑΧΜΕΤ ΧΑΛΗΛ ΡΙΔΒΑΝ

2) Με Αντικαταβολή

 Μπορείτε να πληρώσετε με μετρητά, κατά την παράδοση του προϊόντος από την εταιρία courier. Η αντικαταβολή με μετρητά, βάση του νόμου 4446/22-12-2016, δεν μπορεί να ξεπερνά τα 499,99 ευρώ ανά δέμα. Αν η αξία του προϊόντος υπερβαίνει τα 499 ευρώ, μπορείτε να πληρώσετε με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα στο κατάστημα παραλαβής courier.
 Αν η παραγγελία ξεπερνάει το ποσό των 500€ δεν θα εξυπηρετείται η αντικαταβολή.
 
3) Πληρωμή online με πιστωτική - χρεωστική κάρτα
Οι πληρωμές μέσω πιστωτικών/χρεωστικών καρτών γίνονται με απόλυτη ασφάλεια, καθώς μπορείτε να υποβάλετε τα στοιχεία και τους κωδικούς ασφαλείας διαμέσου της Viva Wallet η οποία είναι πρωτοπόρος στην υιοθέτηση νέων προτύπων ασφαλείας συναλλαγών στην πληρωμή με κάρτες, όπως το πρωτόκολλο 3DSecure που αποτελεί τη βάση μιας σειράς υπηρεσιών που παρέχονται από τη MasterCard και τη Visa διεθνώς (Verified by Visa & MasterCard SecureCode), προστατεύοντας τα συναλλασσόμενα μέρη και ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα κακόβουλων ενεργειών ή υποκλοπών αξιοποιεί τα εξελιγμένα συστήματα ανίχνευσης και αποτροπής απάτης στις πληρωμές με κάρτες, έχει καθιερώσει την υποχρεωτική χρήση του προτύπου SSL 128 για την ασφαλή μεταφορά δεδομένων.Με αυτό τον τρόπο έχετε τη βεβαιότητα πως τα στοιχεία της κάρτας σας, δεν υποβάλλονται σε εμάς αλλά κατ' ευθείαν στην Viva Wallet, συνεπώς δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να υποκλαπούν.
«Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφάλειας των ηλεκτρονικών πληρωμών, η Viva Wallet αποτελεί προϊόν της Viva Payments, Ίδρυμα Πληρωμών αδειοδοτημένο από την Τράπεζα της Ελλάδος, με σκοπό την παροχή Υπηρεσιών Πληρωμών στο σύνολο των χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου [σύνολο 31 χώρες]. Η Viva Wallet  είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο διασφάλισης ασφάλειας διαχείρισης συναλλαγών με κάρτες (PCIDSS). Όλες οι υπηρεσίες της Viva Wallet γίνονται μέσα από ασφαλείς συνδέσεις με πιστοποιητικά 256 bitSSL. Η Viva Wallet  υποστηρίζει επίσης τη δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας 3D Secure, μία επιπρόσθετη δικλίδα ασφαλείας για κάρτες VISA, MasterCard & American Express. Ο Πληρωτής τότε θα πρέπει να πληκτρολογήσει τον προσωπικό του μυστικό κωδικό, για να ολοκληρώσει με επιτυχία την συναλλαγή»
Recognizing the importance of electronic transaction security, Viva Payments ... the company that has developed Viva Wallet, has received PCI Data Security ... Viva Payments is an Electronic Money Institution licensed by the Bank of Greece. 
Viva Wallet is certified in accordance with the PCI DSS compliance standards. All Viva Wallet services are made through secure connections with 256bit SSL certificates. Viva Wallet also supports the ability to use the 3D Secure service, an additional security token for VISA, MasterCard & American Express. The Payer then has to enter his personal secret code to complete the transaction successfully”.

Το κατάστημα μας δεν υποστηρίζει δόσεις.

Σε περιπτώσεις online πληρωμών ή καταθέσεων, υπόχρεος για την παραλαβή του προϊόντος είναι μόνο ο κάτοχος της κάρτας/τραπεζικού λογαριασμού, επιδεικνύοντας την ταυτότητα του για να γίνει η ταυτοπροσωπεία από την εταιρεία courier.


Εγγυήσεις-Service

Τα ηλεκτρονικά μας προϊόντα μας φέρουν εγγύηση δύο (2) ετών, εκτός και αν αναγράφεται διαφορετικά στην εκάστοτε σελίδα του προϊόντος. 

Κάθε προϊόν συνοδεύεται από «Εμπορική Εγγύηση» καλής λειτουργίας, η οποία προσφέρεται από τον κατασκευαστή, καλύπτεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει ο κατασκευαστής και σε εγκεκριμένα από αυτόν «Κέντρα Επισκευής» («service centers») και η οποία προσφέρει επιπρόσθετη της νόμιμης, εγγύηση.
Τα δικαιώματά σας που απορρέουν από τη νόμιμη εγγύηση, ήτοι από τις διατάξεις περί πώλησης καταναλωτικών αγαθών και εγγυήσεων του Αστικού Κώδικα (όπως το δικαίωμα διόρθωσης ή αντικατάστασης, εκτός αν μια τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες το δικαίωμα μείωσης του τιμήματος, το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση, εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα λόγω πραγματικού ελαττώματος ή έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας, εντός δύο (2) ετών από την ημερομηνία παράδοσης), από το άρθρ. 5 του ν. 2251/1994, καθώς και από κάθε άλλη διάταξη περί προστασίας του καταναλωτή, δεν παραβλάπτονται με οποιονδήποτε τρόπο από την εμπορική εγγύηση που προσφέρει ο κατασκευαστής του εκάστοτε προϊόντος.


Που μπορώ να απευθυνθώ για επισκευή/service της συσκευής μου.

NokiaSamsungHuaweiLG - η εταιρεία TS Solutions (πρώην Arvato) (Κηφισού 31Α στα ΚΤΕΛ Κηφισού στον 3ο όροφο, τηλέφωνο επικοινωνίας 2105197500).
Apple -  η εταιρεία Infoquest (Λ. Κηφισού 125 Ρέντη, τηλέφωνο επικοινωνίας απο κινητό 2119991260) και απο σταθερό 0080044145417. 
Καθώς και η εταιρεία I-System 2152154400 https://store.i-system.gr/
SAMSUNG  - απο σταθερό 801117267864 και από κινητό 2106897691 www.samsung.gr
SONY  - 80111810810 www.sony.gr 
HUAWEI  - 2111988000
XIAOMI   - Μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλεφωνικό μας κέντρο 2531200750  // Citisaid : Κουρτίδου 121, Αθήνα , Τηλ 2120002414

Για να μπορέσει να γίνει σωστά η διαδικασία του ελέγχου , σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προσκομίσετε, το κινητό πλήρες ξεκλείδωτο (pin/μοτίβο κλειδώματος, λογαριασμοί) και αν είναι apple να έχει απενεργοποιημένο το find my iphone , καθώς και την απόδειξη της αγοράς.

*** ΠΡΟΣΟΧΗ ! ! ! Σε περίπτωση παραλαβής χτυπημένης συσκευασίας παρακαλούμε να ενημερώνετε άμεσα την εταιρεία ταχυμεταφορών και το τμήμα πωλήσεων της t-shop.gr.

Περιεχόμενα Συσκευασίας

Από την t-shop.gr έχει παρατηρηθεί πως οι κατασκευάστριες εταιρείες, ανάλογα με την εμπορική τους πολιτική, κατά διαστήματα, αλλάζουν τα αξεσουάρ με τα οποία συνοδεύουν τα προϊόντα τους. Λόγω του ότι όλες οι συσκευές είναι σφραγισμένες δε μπορούμε να γνωρίζουμε τα ακριβή αξεσουάρ και περιφερειακά που βρίσκονται στη συσκευασία του προϊόντος. Η t-shop.gr δε φέρει καμία ευθύνη για την αλλαγή της εμπορικής πολιτικής του εκάστοτε κατασκευαστή.

Όροι εγγύησης
Η εγγύηση ισχύει από την αρχική ημερομηνία αγοράς του προϊόντος. Για λόγους εξακρίβωσης της ημερομηνίας αγοράς, είναι απαραίτητο να κρατήσετε την απόδειξη αγοράς, αφού αποτελεί τη μοναδική απόδειξη της ημερομηνίας που αγοράστηκε. Η εγγύηση δεν καλύπτει φθορές που προέρχονται από κακή συναρμολόγηση, κακή χρήση ή αποθήκευση, έλλειψη καθαριότητας ή γρατζουνιές/χτυπήματα ή κάθε άλλου είδους ατυχήματα.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Πλην του εφαρμοστέου Εθνικού και Ευρωπαϊκού – Διεθνούς δικαίου περί συμβάσεων πώλησης εξ αποστάσεως και εκτός εμπορικού καταστήματος, σημειώνεται ότι κάθε διαφορά επιλύεται ενώπιον των Δικαστηρίων Κομοτηνής.

Λογαριασμοί χρηστών
Οι λογαριασμοί χρηστών που διατηρούνται στο κατάστημά μας, θα πρέπει να έχουν όλα τα στοιχεία τους συμπληρωμένα. Λογαριασμοί με ελλιπή στοιχεία όπως Διεύθυνση και Τ.Κ θα διαγράφονται αυτόματα.
Επίσης θα διαγράφονται λογαριασμοί με αδράνεια για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Όσων πελατών διαγραφεί ο λογαριασμός τους θα πρέπει να τον ξαναφτιάξουν με όλα τα στοιχεία τους συμπληρωμένα.

Πώληση αποκλειστικά και μόνο σε τελικούς χρήστες-καταναλωτές
  Τα προϊόντα που διατίθενται από το ηλεκτρονικό κατάστημα προορίζονται και πωλούνται αποκλειστικά σε καταναλωτές ως τελικούς χρήστες και διατίθενται ανά καταναλωτή σε μέση ανά νοικοκυριό ποσότητα. Σε περιπτώσεις προωθητικών ενεργειών και προσφορών ή εκποίηση εμπορεύματος (Stock, refurbished,εκθεσιακά) η διάθεση περιορίζεται σε ένα (1) και μόνο τεμάχιο ανά τελικό καταναλωτή. Η περαιτέρω πώληση των προϊόντων για εμπορικούς σκοπούς, δεν επιτρέπεται καθώς δεν καθίσταται σαφές προς τον τελικό καταναλωτή ο νομικά οριζόμενος για την παροχή εγγύησης ή αντικατάστασης D.O.A .

Περιοδικές Αλλαγές
  Συνεχώς η t-shop.gr  επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα της, και τα σχετικά με αυτή προϊόντα και υπηρεσίες, θα ανανεώνει και τη παρούσα πολιτική. Σας συστήνουμε να διαβάζετε τη διαδικασία αυτή σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η πολιτική αυτή θα τροποποιείται από καιρό σε καιρό χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς τους χρήστες.


Επιστροφές-Ακυρώσεις


Υπαναχώρηση / Επιστροφή – Αντικατάσταση Προϊόντων

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την αντικατάσταση τους α) σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα του t-shop.gr πουλήθηκαν λανθασμένα προϊόντα (λάθος στην λήψη της παραγγελίας, στην τιμολόγηση, στην αποστολή, κατεστραμμένα κατά την μεταφορά, με κακή συσκευασία κ.λ.π.) και β) σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες υπήρξε πρόβλημα / πραγματικό ελάττωμα στο προϊόν (λειτουργίας ή ποιότητας) το οποίο καλύπτει η εγγύηση του προϊόντος DOA.

Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται σε άριστη κατάσταση, στην κατάσταση που παρελήφθησαν από τον πελάτη, πλήρη και χωρίς φθορές και η συσκευασία του προϊόντος να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν (να συμφωνεί το ΙΜΕΙ) και να είναι σε άριστη κατάσταση. 

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση αγοράς μέσα σε χρονικό διάστημα 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών (όταν πρόκειται τέτοια σύμβαση), ή από την παράδοση (όταν πρόκειται για προϊόντα) .

Η υπαναχώρηση γίνεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και χωρίς καμία επιβάρυνση και αν το είδος έχει ήδη παραδοθεί ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, με το σύνολο των εξαρτημάτων του, των εντύπων που το συνοδεύουν και της συσκευασίας του σε άριστη κατάσταση. Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο αγοραστής έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η εταιρία για την αποστολή του είδους σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους.
Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι υποχρεωμένη να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής δήλωσης υπαναχώρησης μόλις αυτή περιέλθει σε αυτή.